Technologia nr RG/7/2010

Technologia wypełniania wyrobisk górniczych zagęszczonymi odpadami drobnoziarnistymi

Wydział | Wydział Górnictwa i Geologii Status ochrony | zgłoszenie patentowe
Nr zgłoszenia patentowego | P 381 203
Opis technologiiTechnology description
Drobnoziarniste odpady przemysłowe w tym górnicze i energetyczne, takie jak odpady flotacji czy popioły lotne, uciążliwe dla środowiska przy powierzchniowym składowaniu ze względu na dużą lotność, mogą znaleźć wykorzystanie w górnictwie. Opracowana technologia pozwala na zagospodarowanie drobnoziarnistych odpadów wydobywczych, ubocznych produktów spalania oraz innych mineralnych odpadów drobnoziarnistych w podsadzce, doszczelnianiu zrobów zawałowych i wypełnianiu poeksploatacyjnych wyrobisk odkrywkowych. Mieszanina drobnoziarnistych odpadów, spoiw mineralnych lub innych środków wiążących z wodą, po dostarczeniu do miejsc zastosowania, ulega zestaleniu co minimalizuje ich negatywne oddziaływanie na środowisko, a przede wszystkim na wody podziemne.
Główne zaletyMain advantages
Technologia posiada walory ekologiczne - zagospodarowanie odpadów przemysłowych i ograniczenie ich powierzchniowego składowania.
Korzyści z wdrożenia technologiiAdvantages from technology implementation
- poprawa jakości
- ograniczenie emisji
- wprowadzenie nowego produktu/usługi
- better quality
- emission reduce
- creative a new product/service
Słowa kluczoweKeywords
Zagospodarowanie odpadów, ochrona środowiska, podsadzanie wyrobisk, doszczelnianie zrobów zawałowych
Zastosowania rynkoweMarket applications
- Przemysł - Produkcja przemysłowa
- Przemysł górniczy
- Środowisko - Ochrona środowiska
- Środowisko - Zarządzanie odpadami
- Industry - Industrial manufacture
- Industry - Mining
- Environment protection
- Environment - Waste management
CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII
Katalog Ofert Technologii powstał w ramach projektu „Opracowanie i wdrożenie systemu transferu technologii i wiedzy w Politechnice Śląskiej” dofinansowanego ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Kreator innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej