Technologia nr RG/4/2010

Sposób otrzymywania zeolitów typu Na-P1 i analcymu z popiołów lotnych pochodzących ze spalania węgli kamiennych w kotłach pyłowych

Wydział | Wydział Górnictwa i Geologii Status ochrony | patent
Numer patentu | WYN: (11) 196132. 2007
Opis technologiiTechnology description
Sposób otrzymywania zeolitów typu Na-P1 i analcymu z popiołów lotnych pochodzących ze spalania węgli kamiennych w kotłach pyłowych, poprzez ich aktywację chemiczną NaOH, a następnie aktywację hydrotermalną, znamienny tym, że popiół lotny, w którym stosunki molowe Si02 do Al203 wynoszą od 1,7 do 2,8 aktywuje się wstępnie w warunkach normalnych roztworem NaOH o stężeniu w przedziale 4-36% Na20, a następnie sporządza jego zawiesinę wodną stosując korzystnie 1 część wagową popiołu na 6 części wagowych wody i doprowadzając do jej homogenizacji oraz prowadzi się właściwą syntezę zawiesiny popiołowej w instalacji z autoklawem w zakresie temperatur 130-200°C, przez 3 do 48 godzin, pod ciśnieniem odpowiadającym ciśnieniu pary wytwarzanej w trakcie i czasie ogrzewania mieszaniny w autoklawie, przy stałym intensywnym mieszaniu jego zawartości, po czym otrzymaną mieszaninę zawierającą zeolity chłodzi się do temperatury pokojowej, dekantuje roztwór wodny oraz poddaje materiał przemywaniu gorącą wodą destylowaną dla usunięcia nadmiaru zużytego NAOH i suszy w znany sposób.
Główne zaletyMain advantages
Uzyskanie zeolitu typu Na-P1 w krótkim czasie (kilka godzin). Mozliwośc zastosowania do sorpcji metali ze ścieków
Słowa kluczoweKeywords
Synteza, zeolity, NaP-1, analcym, metale ciężkie, ścieki
Zastosowania rynkoweMarket applications
- Środowisko - Ochrona środowiska
- Środowisko - Zarządzanie odpadami
- Environment protection
- Environment - Waste management
CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII
Katalog Ofert Technologii powstał w ramach projektu „Opracowanie i wdrożenie systemu transferu technologii i wiedzy w Politechnice Śląskiej” dofinansowanego ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Kreator innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej