Technologia nr RMT/5/2010

Odlewane, aluminiowe kompozyty wzmacniane fazami węglikowymi chromu

Cast, aluminum matrix composite reinforced with chromium carbide

Wydział | Wydział Mechaniczny Technologiczny Status ochrony | patent, zgłoszenie patentowe
Numer patentu | PL 189 917, P-199417 (2002-06-10)
Nr zgłoszenia patentowego | 389080
Opis technologiiTechnology description
Wyznaczono parametry technologiczne wytwarzania form, rdzeni i odlewów kompozytowych odpornych na ścieranie o wysokim współczynniku tarcia. Cechą charakterystyczną jest dowolność kształtu odlewu i odporność na zużycie cierne, przy korzystnych własnościach wytrzymałościowych. Opracowano metodę aktywacji powierzchniowej cząstek metalicznych zawierających fazy węglikowe, których głównym składnikiem jest chrom. Opracowano metody wytwarzania ciekłej dyspersji kompozytowej i jej odlewania wraz z procedurą cieplnego doboru komponentów i weryfikacji jakości odlewów. Opracowano metodę sterowania segregacją komponentów lub jej eliminacji. Opracowano metodę jednoczesnego wspomagania procesów zapełniania wnęki formy, zasilania odlewów i kształtowania mikrostruktury. Opracowano parametry odlewnia grawitacyjnego, kokilowego oraz metodą traconego modelu oraz vacu-metal. Opracowano składy stopów osnowy kompozytu, osnowy metalicznych cząstek z fazami węglikowymi oraz wytypowano fazy wzmacniające.

Technological parameters of mould, cores and castings manufacturing were specified for elements with high friction coefficient and high wear resistance. The characteristic feature of described technology is the optional geometry and high wear resistance with beneficial mechanical properties. For activating the metallic particles containing carbon and chromium a special method was designed. Methods of liquid composite dispersion preparation and pouring were developed together with the procedure of thermal selection of composite components. Method of segregation control or its elimination was designed. Method of assistance for metal pouring, feeding and microstructure shaping was proposed. Chemical composition of composite matrix and reinforcing particles material was specified.

Główne zaletyMain advantages
Korzystne własności mechaniczne – głównie trybologiczne, łatwość wykonania ciekłej dyspersji, korzystne zjawiska powierzchniowe na granicy komponentów, wspomaganie procesów wypełniania wnęki formy, zasilania odlewów i kształtowania mikrostruktury możliwość sterowania segregacją komponentów, niska cena i dostępność komponentów wzmacniających.Favorable mechanical properties – mainly tribological properties, easy to prepare liquid dispersion, favorable phenomena on the components interface, pouring and feeding assistance, microstructure control, low cost, available components
Korzyści z wdrożenia technologiiAdvantages from technology implementation
- poprawa jakości
- wzrost wydajności
- ograniczenie emisji
- ograniczenie energochłonności
- wprowadzenie nowego produktu/usługi
- udoskonalenie produktu/usługi
- better quality
- productivity growth
- emission reduce
- energy consumption reduce
- creative a new product/service
- product/service development
Słowa kluczoweKeywords
Odlewany kompozyt, aluminium, węgliki chromu, tarcie, zużycie ścierne, wysoki współczynnik tarcia, hamulec, tarcza hamulcowa, sprzęgło, amortyzatorCast composite, aluminum, chromium carbides, friction, wear, friction coefficient, brake system, brake disc, clutch, damper
Zastosowania rynkoweMarket applications
- Przemysł - Produkcja przemysłowa
- Przemysł chemiczny
- Transport
- Przemysł lotniczy
- Przemysł materiałowy
- Przemysł - Wytapianie
- motoryzacja
- Industry - Industrial manufacture
- Industry - Chemistry
- Transport
- Industry - Aerospace
- Industry - Materials technology
- Industry - Smelting
Informacje dodatkoweAdditional information
Technologia wytwarzania kompozytów jest aktualnie dostępna, niezależnie trwają badania nad jej rozwojem. Obecnie realizowane są badania nad wytwarzaniem kompozytów gradientowych oraz ze zbrojeniem polimodalnym i heterofazowym.Technology of composite manufacturing is at the time available. Independently the technology is continuously developed. Present studies incorporate technology of gradient composites, composites with polymodal and hetero-phase reinforcement.
CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII
Katalog Ofert Technologii powstał w ramach projektu „Opracowanie i wdrożenie systemu transferu technologii i wiedzy w Politechnice Śląskiej” dofinansowanego ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Kreator innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej