Technologia nr RB/4/2017

Sposób badania szybkości korozji zbrojenia zwłaszcza w konstrukcjach żelbetowych

Method of testing corrosion rate of reinforcement especially in reinforced concrete structures

Wydział | Wydział Budownictwa Status ochrony | patent
Opis technologiiTechnology description
Sposób badania szybkości korozji zbrojenia zwłaszcza w konstrukcjach żelbetowych realizowany na rdzeniach wyciętych z konstrukcji znamienny tym, że pobrane z konstrukcji rdzenie umieszcza się w komorze klimatyczno-korozyjnej i przeprowadza się pomiary polaryzacyjne stali zbrojeniowej w rdzeniach, korzystnie metodą pomiaru oporu polaryzacji (LPR) i elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej (EIS) przy zmiennych warunkach termiczno-wilgotnościowych występujących w badanej konstrukcji, wyznaczając przedział wartości gęstości prądu korozyjnego zawierający maksymalne i minimalne i.kor, odniesiony do pomierzonej powierzchni polaryzacji, na wyjętych ze rdzeni fragmentach zbrojenia.Method of testing the corrosion rate of reinforcement, especially in reinforced concrete constructions carried out at the core of the structure, which is significant in that the cores taken from the structure are placed in the climatic-corrosive chamber and polarization measurements of reinforcing steel in the core are carried out, preferably using the method of linear polarization resistance (LPR) and electrochemical impedance spectroscopy (EIS) in variable thermal and moisture conditions, determining the range of values of the density of corrosive current containing maximum and minimum i.corr, related to the measured polarization area, on the reinforcement removed from the cores.
Główne zaletyMain advantages
Zwiększa się dokładność i wiarygodność oceny zagrożenia korozją konstrukcji budowlanej.The accuracy and reliability of the corrosion hazard assessment of the construction structure is increased.
Słowa kluczoweKeywords
konstrukcje żelbetowe, korozja stalowego zbrojenia, diagnostyka, monitoring, rdzenie betonowe, szybkość korozji, gęstość prądu korozyjnego, metoda pomiaru oporu polaryzacji (LPR), metoda elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej (EIS)reinforced concrete structures, corrosion of steel reinforcement, diagnostics, monitoring, concrete cores, corrosion rate, corrosion density of corrosive current, linear polarization resistance (LPR), electrochemical impedance spectroscopy (EIS)
Zastosowania rynkoweMarket applications
- Budownictwo
- Construction industry
CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII
Katalog Ofert Technologii powstał w ramach projektu „Opracowanie i wdrożenie systemu transferu technologii i wiedzy w Politechnice Śląskiej” dofinansowanego ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Kreator innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej