Technologia nr RB/3/2017

Sposób aplikacji czujników do monitorowania czynników wywołujących korozję zbrojenia zwłaszcza w istniejących konstrukcjach żelbetowych

Method of application of sensors for monitoring corrosion-induced agents of reinforcement, especially in existing reinforced concrete structures

Wydział | Wydział Budownictwa Status ochrony | zgłoszenie patentowe
Opis technologiiTechnology description
Sposób aplikacji czujników do monitorowania według wynalazku polega na tym, że z istniejącej konstrukcji żelbetowej wycina się walcowy rdzeń betonowy, w którym wykonuje się co najmniej dwa otwory, następnie osadza się czujniki czułe na zmianę pH i stężenie jonów chlorkowych, osadza elektrodę odniesienia i mierzy się różnicę potencjałów pomiędzy czujnikami, a elektrodą odniesienia, określając zmiany pH i stężenia chlorków w betonowej otulinie zbrojenia w funkcji czasu.The method of application of sensors to be monitored according to the invention consists in the fact that the existing reinforced concrete structure is cut out into a concrete cylindrical core, in which at least two holes are made, then sensors sensitive to pH change and chloride ion concentration are deposited, a reference electrode is fixed and the potential difference between the sensors and the reference electrode is measured, determining changes in pH and chloride concentration in the concrete reinforcement cover as a function of time.
Główne zaletyMain advantages
Zwiększa się dokładność i wiarygodność oceny zagrożenia korozją konstrukcji budowlanej.The accuracy and reliability of the corrosion hazard assessment of the construction structure is increased.
Słowa kluczoweKeywords
konstrukcje żelbetowe, korozja stalowego zbrojenia, diagnostyka, monitoring, rdzenie betonowe, szybkość korozji, gęstość prądu korozyjnego, metoda pomiaru oporu polaryzacji (LPR), metoda elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej (EIS)reinforced concrete structures, corrosion of steel reinforcement, diagnostics, monitoring, concrete cores, corrosion rate, corrosion current density, linear polarizastion resistance (LPR), electrochemical impedance spectroscopy (EIS).
Zastosowania rynkoweMarket applications
- Budownictwo
- Construction industry
CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII
Katalog Ofert Technologii powstał w ramach projektu „Opracowanie i wdrożenie systemu transferu technologii i wiedzy w Politechnice Śląskiej” dofinansowanego ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Kreator innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej