Dr inż. arch. Aleksandra Witeczek

Jednostka: Katedra Projektowania Architektury Mieszkaniowej i Użyteczności Publicznej E-mail: aleksandra.witeczek@polsl.pl
Stanowisko: Adiunkt Telefon: 32 237 24 41
Adres: Akademicka 7, 44-100 Gliwice WWW: http://www.visioarchitects.pl, http://www.visioarchitects.pl
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
Architektura mieszkaniowa wielorodzinna, architektura współczesnych obiektów przemysłowych, restrukturyzacja terenów i obiektów poprzemysłowych, dogęszczanie zabudowy, zrównoważona architektura, wielokryterialna certyfikacja budynków zielonych.Multi-residential housing architecture, modern industrial architecture, restructuring of postindustrial objects and areas, densification of urban areas, sustainable architecture, green buildings multi-criteria certification.
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski, angielski, niemieckiPolish, English, German
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
Projekty architektoniczne
Prowadzenie warsztatów tematycznych i wykładów
Architectural projects
Leading of workshops and lectures
Informacje dodatkoweAdditional information
Monografia „Architektura i urbanistyka współczesnego przemysłu”. Red. Nina Juzwa, [Aut.]: Adam Gil, Nina Juzwa, Anna Sulimowska-Ociepka, Aleksandra Witeczek, Gliwice, Wydział Architektury Politechniki Śląskiej, 2010r.

Staż naukowy w IBA Fürst Pückler Land, Niemcy, autorka opracowania "Strategii restrukturyzacji osiedla Borsig w Zabrzu" (2004r.)

Certyfikat Kierownika Projektów Badawczych.

PROWADZENIE WARSZTATÓW I SZKOLEŃ:
- Współprowadzenie szkolenia "Edukacja specjalistów z zakresu zarządzania terenami pogórniczymi na pograniczu polsko -czeskim", Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, Zabrze (2014r.)
- Organizacja i prowadzenie grupy projektowej na międzynarodowych warsztatach Brownfield Days Ruda Śląska, w ramach projektu "B-team" (2011r.)
- Organizacja i udział w międzynarodowych warsztatach "Spotkanie na Borsigu" w ramach projektu REKULA Interreg III B w IBA Fürst Pückler Land, Zabrze (2004r.)

NAGRODY W KONKURSACH:
- II nagroda w międzynarodowym konkursie na opracowanie koncepcji urbanistyczno -architektonicznej Kościerskiego Parku Kultury, współautor [Aut.]: ARCA Biuro Projektów Urbanistyki i Architektury i VISIO Architects and Consultants (2013r.)
- I Nagroda w międzynarodowym konkursie na opracowanie koncepcji urbanistyczno -architektonicznej zagospodarowania fragmentu terenu w obszarze Starego Miasta w Oświęcimiu, współautor [Aut.]: ARCA Biuro Projektów Urbanistyki i Architektury i VISIO Architects and Consultants (2012r.)

WYSTAWY:
Realizacja projektu "Piękno w Brzydocie", w ramach stowarzyszenia „Architekci 4D” przy Fundacji dla Śląska, współautor (2005-2006r.): wystawy plenerowe fotografii obiektów poprzemysłowych i towarzyszące im działania happeningowe w: Gliwicach (Rynek), Katowicach (Rynek) i Sosnowcu ("Patelnia"); wernisaż wystawy w Galerii „Szyb Wilson" w Katowicach – Nikiszowcu, wystawa w Galerii Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach, wystawa w hali głównej dworca PKP w Katowicach.
Monograph “Architecture and urban planning of the contemporary industry”, red. Nina Juzwa, [Author]: A. Gil, N. Juzwa, A. Sulimowska-Ociepka, A. Witeczek, Gliwice, Faculty of Architecture, Silesian University of Technology, 2010

Scientific internship at the IBA Fürst Pückler Land, Germany, development of “Strategies for restructuring the Borsig Settlement in Zabrze” (2004)

Accreditation of Research Project Manager

CONDUCTING WORKSHOPS AND TRAINING:
- Co-leading of the training "Education of the specialsts about management of the blackfield redevopment at the polish-czech border area" Faculty of Organization and Management, Silesian University of Technology (2014)
- Organization and leading the working group at the Brownfield Days Ruda Śląska international workshop, in the framework of the project "B-team" (2011)
- Organization and participation at the international student workshop “Borsig Meeting”, REKULA Interreg III B, IBA Fürst Pückler Land, Zabrze (2004)

COMPETITION AWARDS:
- Second prize in the international competition for developing the urban and architectural concept of Culture Park in Kościerzyna, co-author [Author]: ARCA Biuro Projektów Urbanistyki i Architektury and VISIO Architects and Consultants (2013)
- First prize in the international competition for developing the urban and architectural concept of the area of the old town of Oswiecim, co-author [Author]: ARCA Biuro Projektów Urbanistyki i Architektury and VISIO Architects and Consultants (2012)

EXHIBITIONS:
Implementation of project “Beauty in the Ugliness”, as part of the "Architects 4D" association at the Foundation for Silesia, co-author (2005-2006): outdoor exhibitions of the postindustrial buildings photograph and happening action accompanying them in: Gliwice (Market), Katowice (Market) and Sosnowiec ("Patelnia"); vernissage of the exhibition in "Szyb Wilson” Gallery in Katowice - Nikiszowiec, the exhibition in the Gallery of Faculty of Architecture at the Silesian University of Technology, exhibition in the main hall of a railway station in Katowice.
Słowa kluczoweDziedziny nauki
architektura mieszkaniowa, obiekt przemysłowy, restrukturyzacja, dogęszczanie zabudowy, zrównoważona architektura, housing, industrial building, restructuring, density, sustainable architecture 5.6 Budownictwo
5.24 Architektura i wzornictwo