Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
1. Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie i łańcuchu dostaw ze szczególnym uwzględnieniem zakupów, magazynowania, dystrybucji, transportu krajowego i międzynarodowego.

2. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw i łańcuchów dostaw, zielone łańcuchy dostaw.

3. Powoływanie i koordynowanie dynamicznych sieci dostaw z wykorzystaniem IT.

4. Obsługa klastrów przez sektor TSL.

5. Inteligentne specjalizacje regionów a europejska polityka transportowa.
1. Business Process Management (BPM) & Supply Chain Management (SCM) with a particular emphasis on the purchase, storage, distribution, as well as national and international transport.

2. Corporate Social Responsibility in companies and supply chains; green supply chains.

3. Appointment and coordination of dynamic supply networks with the use of IT.

4. Cluster service in TSL sector.

5. Regional smart specialization and the European transport policy.
Języki komunikacjiLanguages of communication
Język angiekskiEnglish
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
1. Analiza procesów w przedsiębiorstwie i jego łańcuchu dostaw.

2. Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań optymalizujących koszty działań i jakość procesów biznesowych w przedsiębiorstwie i łańcuchu dostaw.

3. Stworzenie systemu wyboru dostawców, również w procese przetargowym z wykorzystaniem platformy zakupowej.

4. Analiza przepływów dóbr i poprawa efektywności zarządzania zapasami w przedsiębiorstwie i łańcuchu dostaw.

5. Przygotowanie controllingu logistycznego na potrzeby zmian i całościowej reorganizacji systemu logistycznego.

6. Przygotowanie planu marketingowego i systemu controllingu marketingowego na potrzeby kontrolowania i poprawy działań marketingowych.

7. Audyt strategiczny przedsiębiorstwa.

8. Budowa/weryfikacja strategii biznesowej przedsiębiorstwa w tym strategii funkcjonalnych (marketingowej i logistycznej).

9. Badania marketingowe na potrzeby rozwiązania konkretnych problemów przedsiębiorstwa/ grupy współpracujących przedsiębiorstw/klastra.

10. Badania rynkowe i marketingowe na potrzeby podjęcia decyzji marketingowych i logistycznych.

11. Wdrażanie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwie i łańcuchu dostaw/ przygotowanie do certyfikacji.
1. Analysis of the processes in the company and its supply chain.

2. Implementation of innovative solutions to optimize the cost of operations and quality of business processes in the company and in the supply chain.

3. Creating the system of suppliers' selection, including the tender process using a purchasing platform.

4. Analysis of the flow of goods and improvement of the efficiency of inventory management in the company and in the supply chain.

5. Preparation of logistic controlling for changes and overall reorganization of the logistic system.

6. Preparation of the marketing plan and marketing-controlling systems for the purposes of control and improvement of marketing activities.

7. Company Strategic Audit.

8. Creating /verification of the company's business strategy including functional strategies (marketing and logistics).

9. Marketing research to solve the specific problems of the company /group of cooperating companies /cluster.

10. Market & marketing research for the purposes of making marketing and logistical decisions.

11. Implementation of the principles of Corporate Social Responsibility in the company and in the supply chain / preparation for certification.
Informacje dodatkoweAdditional information
Absolwent studiów doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Wydziału Zarządzani. Absolwent studiów magisterskich Politechniki Śląskiej Wydziału Organizacji i Zarządzania. Absolwent podyplomowych studiów pedagogicznych Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Pełnomocnik Dziekana Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej ds. promocji. Współpracownik agencji otoczenia biznesu zaangażowany w projekty wsparcia dla biznesu współfinansowane z środków UE. Ekspert w projektach Audyt Strategiczny Przedsiębiorstw, Innowator Śląska, COGITA i innych. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej doradca z zakresu: organizacji i integrowania funkcji w przedsiębiorstwie i w łańcuchu dostaw, zarządzania procesami biznesowymi (zamawiania u dostawców, realizacji zamówienia klientów). Prowadzi badania marketingowe i raportuje wyniki. Szkoleniowiec z zakresu marketingu, marketingu przemysłowego, logistyki, zarządzania przedsiębiorstwem i łańcuchem dostaw, zarządzania innowacjami powstającymi we współpracy nauki z biznesem. Autor licznych publikacji (publikacje do wglądu w bazie „Dorobek” PŚ).Graduate of the University of Economics in Katowice (Faculty of Management; PhD degree). Graduate of the Silesian University of Technology (the Management and Organization Faculty. Master's degree) postgraduate studies at the Academy of Business in Dabrowa Górnicza. Dean's proxy of the Management and Organization Faculty at the Silesian University of Technology (Promotion). Associate of business support agencies involved in business support projects co-financed by EU funds. Expert in Company Strategic Audit projects, Innovator of Silesia, COGITA and others. Advisor in the field of the organization and integration of the company functions and the supply chain, management of business processes (ordering from suppliers, completing the customer orders) conducting marketing research and reporting the results. Trainer in the field of marketing, industrial marketing, logistics, business management, Supply Chain Management (SCM) and the management of innovations emerging from science and business cooperation. Author of numerous publications (the publications available at "Dorobek" [achievements] of the Silesian University of Technology).
Słowa kluczoweDziedziny nauki
Business Process Management (BPM) ; Supply Chain Management (SCM); Corporate Social Responsibility (CSR); Cluster service; Regional smart specialization; European transport policy.
1.10 Makro- i mikroekonomia
1.13 Nauki o zarządzaniu
Zdjęcia, filmy, pliki do pobrania i inne media
Zdjęcia