Dr inż. Adam Mańka

Jednostka: Katedra Technologii Lotniczych E-mail: adam.manka@polsl.pl
Stanowisko: Adiunkt Telefon: tel. +48 32 603 4148; tel. +48 32 603 4190
Adres: Krasińskiego 8 p. 221 (od 03.2015 budynek na przeciwko - Krasińskiego 13 p. 406), 40-019 Katowice WWW: http://www.ktl.polsl.pl
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
Transport, transport szynowy, układy hamulcowe, koła kolejowe, wstawki hamulcowe, hamulce i hamowanie, analiza numeryczna MES, modelowanie (CATIA) i weryfikacja numeryczna konstrukcji, modelowanie zjawisk mechanicznych i termicznych, zjawiska kontaktowe, analiza obrazu, metody sztucznej inteligencji w tym algorytmy ewolucyjne i sztuczne sieci neuronowe, projektowanie i wytwarzanie aparatury kontrolno - pomiarowej, pomiary drgań, hałasu, temperatury, rozproszone systemy pomiarowe, pomiary termowizyjne, programowanie: Delphi, C, APDL (ANSYS), Autolisp, biomechanika., standard IRIS, analiza RAMS analiza LCC, analiza FMEA, badania w zakresie metod antyoblodzeniowych w transporcie szynowym i transporcie lotniczym, superhydrofobowośćTransport, rail transport, braking systems, railway wheels, brake blocks, brakes and braking, FEM numerical analysis, modeling (CATIA) and numerical verification of design, modeling of mechanical and thermal contact phenomena, image analysis, artificial intelligence methods including evolutionary algorithms and artificial neural networks, design and manufacture of control - measurement, the vibration, noise, temperature, distributed measurement systems, infrared measurements, programming, Delphi, C, APDL (ANSYS), AutoLISP, biomechanics., standard IRIS RAMS analysis of the LCC risk analysis using FMEA, analysis of the meaning changes AZZ, research in the field of anti-icing methods in rail transport and air transport, super hydrophobicity
Zaplecze aparaturoweScientific and research equipment/apparatus in disposal
Kamera termowizyjna, miernik i analizator drgań i hałasu, systemy do wielokanałowego pomiaru temperatury, siły, momentu ciśnienia itd, komercyjne I autorskie oprogramowanie do sterowania I akwizycji danych z urządzeń i systemów pomiarowychThermovision camera, vibration and noise analyzer, multi-channel systems for measuring temperature, force, torque, etc. pressure, commercial and proprietary software to control and data acquisition devices and measurement systems
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski, angielski, rosyjskiPolish, English, Russian
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
usługa wyznaczenia własności termicznych materiałów w tym rozszerzalość cieplna, ciepło właściwe, przewodność cieplna,
usługa audytu wewnętrznego I zewnętrznego ISO 9001 i IRIS
usługa wdrożenia system zarządzania ISO 9001
usługa wdrożenia standard IRIS
usługa wykonania analizy wytrzymałościowej konstrukcji MES analizy modalnej, analiza sprzężona termiczno - mechaniczna
usługa opracowania projektu badawczego (metodyka badań, zgłoszenie zastrzeżenia patentowego, dobór korsocjantów)
usługa wykonania ekspertyz w zakresie transport w tym w szczególności transport szynowego
wdrożenie I szkolenia w zakresie analizy ryzyka w tym metodą FMEA (AR)
usługa wdrożenia I szkolenia procedury RAMS i analizy LCC
usługa przeprowadzenia szkolenia w zakresie analizy znaczenia zmiany - AZZ
usługa opracowania i wykonania nietypowych stanowisk pomiarowych, laboratoryjnych i przemysłowych wraz z oprogramowaniem autorskim
analiza obrazu
usługa pomiaru geometrii tocznej koła i torowiska kolejowego
usługa pomiaru siły nacisku pantografu na drut jezdny
usługa badań prądowych i badań mechanicznych odbieraków prądu;
usługa badań trybologicznych dla wstawek hamulcowych i okładzin ciernych
usługa projektowania w systemie Catia v5 (wraz z prowadzeniem szkoleń) - wraz z analizą konstrukcji MES
Service designation of the thermal properties of the materials in this rozszerzalość heat, heat capacity, thermal conductivity,
internal audit service and external ISO 9001 and IRIS
implement service management system ISO 9001
IRIS standard service implementation
service performance of FEM stress analysis structure modal analysis, analysis of coupled thermo - mechanical
Service to develop a research project (research methodology, the application of patent claim, selection korsocjantów)
service execution expertise in transportation in particular rail transport
implementation and training in the field of risk analysis in the FMEA method (AR)
service implementation and training procedures RAMS and LCC
service training to carry out the analysis of the importance of change - AZZ
service development and implementation of non-standard measurement stations, laboratory and industrial and software copyright
image analysis
geometry measurement service tread and rail tracks
force measurement service pantograph on the wire chassis
current research service and mechanical testing of current collectors;
tribological research service for brake blocks and brake linings
service system design Catia v5 (along with running training) - together with an analysis of the structure of MES
Patenty, zgłoszenia patentowe, wzory użytkoweEmbracing patents, trademarks, utility models etc.
Szereg zgłoszonych i oczekujących zgłoszeń zastrzeżeń patentowychA number of applications submitted and pending claims
Słowa kluczoweDziedziny nauki
Railway transport, brake shoe, brake pad, railway wheel wheelset, thermal loads, FEM analysis, IRIS standard, RAMS procedure, risc analysis FMEA and other 5.1 Mechanika
5.2 Konstrukcja maszyn
5.3 Technologia maszyn
5.4 Eksploatacja maszyn
5.5 Metrologia i normowanie
5.9 Transport
5.12 Technika cieplna
5.14 Automatyka i robotyka
5.18 Technika w medycynie
5.19 Metody komputerowe w nauce