dr inż. Zbigniew Żebrucki

Jednostka: Instytut Zarządzania i Administracji E-mail: zzebrucki@polsl.pl
Stanowisko: adiunkt Telefon: 32 277 74 01
Adres: ul. Roosevelta 30, 41-800 Zabrze WWW:
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
logistyka w przedsiębiorstwie,
zarządzanie produkcją i usługami, współczesne koncepcje i metody zarządzania produkcją (lean production),
nowoczesne metody zarządzania przedsiębiorstwem, (Strategiczna Karta Wyników),
modelowanie, analiza i ocena struktur łańcuchów dostaw różnych branż,
współpraca partnerska w łańcuchu dostaw
enterprise logistic,
production management, modern methods and conceptions in production management (lean production),
modern conception in enterprise management (Balanced Score Card),
modeling, analysis and evaluation of supply chain structures,
cooperation and partnership in supply chain
Języki komunikacjiLanguages of communication
niemiecki,
angielski
english
german
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
badania i analiza działalności przedsiębiorstwa oraz łańcuchów dostaw,
szkolenia w zakresie logistyki i zarządzania produkcją,
audyt logistyczny,
audyt i wdrożenie SKW
research and analysis of enterprises and supply chain functions and activities
training in logistic and enterprise management, production management
logistic audit
audit and development of BSC
Patenty, zgłoszenia patentowe, wzory użytkoweEmbracing patents, trademarks, utility models etc.
1. Kruczek M., Pałucha K., Żebrucki Z.: Wprowadzenie do nowoczesnych metod utrzymania ruchu [w]: Bendkowski J. (red.) Wybrane zagadnienia zarządzania łańcuchem dostaw, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2009, s. 73
2. Kruczek M., Żebrucki Z.: Analiza wybranych procesów logistycznych w łańcuchu logistycznym towarów niebezpiecznych, Invence-Inovace-Investice od recese k prosperitě, Ostrava, 2009, s. 404
3. Kruczek M., Żebrucki Z.: Wykorzystanie outsourcingu logistycznego w polskich przedsiębiorstwach – wyniki badań, Invence-Inovace-Investice od recese k prosperitě, Ostrava, 2009, s. 409
4. Żebrucki Z.: Poziom partnerstwa logistycznego w Polsce – wyniki badań,
[w]: Bukowski L. (red.) Wybrane zagadnienia logistyki stosowanej, Wydawnictwo AGH, 2009
5. Kruczek M., Żebrucki Z.: Operator logistyczny w modelowaniu sieci logistyki zwrotnej, „Logistyka 5/2009”
6. Kruczek M., Żebrucki Z.: Проектування нового продукту і стратегії запуску нового виробництва. Менеджмент та пiдприэмництво в Украἴнi: Етапи становлення i проблеми розвитку, Вiстник Нацiонального Унiверситету „Львiвская Полiтехнiка”, № 657, Львiв 2009
7. Kruczek M., Żebrucki Z.: Ефективнicть використання логістичного аутсорсингу в польських підприємствах. Менеджмент та пiдприэмництво в Украἴнi: Етапи становлення i проблеми розвитку, Вiстник Нацiонального Унiверситету „Львiвская Полiтехнiка”, № 657, Львiв 2009
8. Kruczek M., Pałucha K., Żebrucki Z.: Badanie poziomu obsługi klientów w systemie logistycznym miasta, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej seria: Organizacja i Zarządzanie nr 53, Gliwice, 2010
9. Kruczek M., Pałucha K., Żebrucki Z.: System logistyczny miasta, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej seria: Organizacja i Zarządzanie nr 53, Gliwice, 2010
10. Żebrucki Z., Organizacyjne i kooperacyjne formy partnerstwa logistycznego, Kwartalnik Naukowy, Organizacja i Zarządzanie, Politechnika Śląska w Gliwicach, 2010
11. Kruczek M., Żebrucki Z.: „Doskonalenie struktury łańcucha dostaw z wykorzystaniem koncepcji Lean”, Logistyka 2/2011
12. Kruczek M., Żebrucki Z.: „Charakterystyka współpracy przedsiębiorstw w łańcuchach dostaw wybranych branż”. Logistyka 2/2011
13. Kruczek M., Żebrucki Z.: „Wspomaganie informatyczne przepływów informacyjnych w łańcuchu dostaw branży górniczej”, w. Pyka J. (red.): Nowoczesność przemysłu i usług Koncepcje, metody i narzędzia współczesnego zarządzania, Katowice,, 2011, s. 159.
14. Kruczek M., Żebrucki Z.: „Wykorzystanie koncepcji Kaizen w zarządzaniu produkcją”, w. Pyka J. (red.): Nowoczesność przemysłu i usług. Koncepcje, metody i narzędzia współczesnego zarządzania, Katowice,, 2011, s. 329
15. Kruczek M., Żebrucki Z.: „Instrumenty usprawniania przepływów materiałowych w produkcji (cz. I)”, Logistyka 6/2011
16. Żebrucki Z.: „Diagnoza przepływów w wewnątrzorganizacyjnym łańcuchu dostaw”, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej seria: Organizacja i Zarządzanie nr 56, Gliwice, 2011
17. Brzóska J., Karbownik A., Kruczek M., Szmal A., Żebrucki Z.: Strategiczna Karta Wyników. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2012 – monografia
18. Żebrucki Z.: „Badania form partnerstwa logistycznego między przedsiębiorstwami”, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2012 - monografia
19. Kruczek M., Żebrucki Z.: „Instrumenty usprawniania przepływów materiałowych w produkcji (cz. II)”, Logistyka 1/2012
20. Kruczek M., Żebrucki Z.: „Wykorzystanie techniki SMED w usprawnieniu procesu produkcyjnego”, Logistyka 2/2012
21. Kruczek M., Żebrucki Z.: „Doskonalenie procesów utrzymania ruchu w przedsiębiorstwie branży hutniczej”, Logistyka 2/2012
22. Żebrucki Z.: “Rola audytu w usprawnianiu systemu logistycznego przedsiębiorstwa”, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej seria Organizacja i Zarządzanie, Zeszyt nr 60, 2012
23. Kruczek M., Żebrucki Z.: Integrating role of lean in material flow management, referat CLC 2012, Republika Czeska
24. Kruczek M., Żebrucki Z.: Ścieżka doskonalenia procesów produkcyjnych i logistycznych, TLM
25. Kruczek M., Żebrucki Z.: Analiza łańcucha logistyki odwrotnej wybranego asortymentu produktów. [w:] Pyka J. (red.): Nowoczesność przemysłu i usług - nowe wyzwania. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2012, s. 311-322
26. Kruczek M., Żebrucki Z Założenia dla systemu ciągłego doskonalenia, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej seria: Organizacja i Zarządzanie nr 63, Gliwice 2013
Słowa kluczoweDziedziny nauki
logistyka, zarządzanie łańcuchem dostaw, zarządzanie i organizacja produkcji, lean management, zarządzanie przedsiębiorstwem, wspólpraca i partnerstwo w łańcuchu dostaw;
Logistik, Beschaffungsketten Management, Produktiuon Organization und Management, Unternehmen Management; Kooperations und Partnerschaft in Beschaffungsketten
logistic, supply chain management, production management and organisation, enterprise management, cooperation and partnership in supply chain
1.13 Nauki o zarządzaniu