dr inż. Arkadiusz Szmal

Jednostka: Instytut Zarządzania i Administracji E-mail: arkadiusz.szmal@polsl.pl
Stanowisko: adiunkt, dyrektor Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej Telefon: +48 32 400 34 01
Adres: Roosevelta 26-28, 41-800 Zabrze WWW:
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
Nowoczesne metody zarządzania przedsiębiorstwem;
Procesy zmian w organizacjach;
Problemy przedsiębiorczości szczególnie akademickiej;
Małe i średnie przedsiębiorstwa;
Mechanizmy transferu technologii i innowacji;
Strategie rozwoju przedsiębiorstw, modele biznesowe.
Rozwój regionalny.
Modern methods of business management
Processes of changes in organizations
Entrepreneurship - in particular academic entrepreneurship issues
Small and medium-sized enterprises
Mechanisms of innovation and technology transfer
Strategies of enterprise development, business models
Regional development
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski, niemiecki, angielskiPolish, German, English
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
Opracowanie biznes planu, strategii rozwoju organizacji.
Przygotowanie planu pozyskania finansowania przedsięwzięć innowacyjnych.
Audyt innowacyjny/technologiczny.
Przygotowanie planu komercjalizacji technologii.
Kojarzenie partnerów konsorcjów naukowo-przemysłowych.
Working out:
- Business plans, business development strategies
- Plans for gaining funds for innovative ventures
- Innovation/technology audit
- Technology commercialization plans
Matching partners of science and the industry.
Patenty, zgłoszenia patentowe, wzory użytkoweEmbracing patents, trademarks, utility models etc.
--
Informacje dodatkoweAdditional information
Liczne publikacje w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, problemów rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, przedsiębiorczości akademickiej, zarządzania zmianami, transferu wiedzy.
Nagrody Rektora za działalność naukową (2005) i organizacyjną (2009).
Numerous publications in the scope of business management, small and medium-sized enterprises development issues, academic entrepreneurship, changes management, knowledge transfer.

Rector’s awards for scientific (2005) and organizational activity (2009).

Słowa kluczoweDziedziny nauki
przedsiębiorczość akademicka, dyfuzja innowacji, mśp, transfer technologii, zarządzanie zmianami, komercjalizacja wiedzy. 1.13 Nauki o zarządzaniu