dr inż. Karolina Wielicka-Gańczarczyk

Jednostka: Instytut Zarządzania i Administracji E-mail: Karolina.Wielicka-Ganczarczyk@polsl.pl
Stanowisko: adiunkt Telefon: 607-089-190
Adres: Roosevelta 26-28, 41-80 Zabrze WWW:
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
Zarządzanie projektami - planowanie projektów, narzędzia informatyczne wspierające zarządzanie projektami, zarządzanie zespołem projektowym (rekrutacja, etapy rozwoju zespołu).

Restrukturyzacja (w tym komercjalizacja) szpitali publicznych i skomercjalizowanych: analiza bieżącej sytuacji szpitala (identyfikacja obszarów zmian), planowanie działań restrukturyzacyjnych, przebieg restrukturyzacji, czynniki wpływające negatywnie na restrukturyzację szpitali, narzędzia usprawniające proces restrukturyzacji, zarządzanie zmianą, podmiot tworzący w procesie restrukturyzacji szpitala.

Project management - project planning, tools to support project management, project team management (recruitment, team development stages).

Restructuring (including commercialization) of public hospitals and commercialized: analysis of the current hospital situation (change identification), planning restructuring activities, the restructuring process, factors that affect negatively for hospitals restructuring, utilities improve restructuring process, change management, owner in hospital restructuringl.
Języki komunikacjiLanguages of communication
Polski, AngielskiPolish, English
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
Szkolenia z zakresu:
- zarządzania projektami wg metodyki IPMA, Prince 2,
- programu MS Project,
- zarządzania zespołem projektowym.

Opracowanie:
- programu restrukturyzacyjnego,
- dokumentacji projektowej,
- biznes planu.
Training in:
- Project management by IPMA, Prince2,
- MS Project,
- project team management.

Prepared:
- restructuring program,
- project documentation,
- business plan.
Informacje dodatkoweAdditional information
Publikacje:
http://www.bg.polsl.pl/expertus/p/
Publications:
http://www.bg.polsl.pl/expertus/p/
Słowa kluczoweDziedziny nauki
zarządzanie projektami, szpitale publiczne, komercjalizacja szpitali, restrukturyzacja
project management, public hospitals, hospitals commercialization, restructuring
1.13 Nauki o zarządzaniu