dr inż. Marek Krannich

Jednostka: Instytut Zarządzania i Administracji E-mail: Marek.Krannich@polsl.pl
Stanowisko: adiunkt Telefon: 322777320
Adres: Roosevelta 26, 41-800 Zabrze WWW: http://Marek.Krannich@polsl.pl
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
Analizy i planowanie strategiczne, analizy kultury organizacyjnej przedsiębiorstw, analizy i planowanie biznesowe, Zarządzanie potencjałem społecznym organizacji Analysis and strategic planning, organizational culture analysis of companies, analysis and business planning, organization Human Resources Management
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski, niemiecki, rosyjskiPolish, German, Russian
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
Tworzenie planów biznesu, analiz ekonomicznych, analiz systemów zarządzania, przygotowanie kadr w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi The creation of business plans, economic analysis, analysis of management systems, training of personnel in the area of human resource management
Informacje dodatkoweAdditional information
Uczestnictwo w kilkudziesięciu konferencjach krajowych i międzynarodowych. Otrzymane nagrody rektora za pracę doktorską oraz w działalności organizacyjnej. Participation in several national and international conferences. The award rector for his doctoral thesis, as well as organizational activities.
Słowa kluczoweDziedziny nauki
przedsiębiorczość, zarządzanie, business plans, strategic analysis 1.13 Nauki o zarządzaniu