Dr inż. Krzysztof Pałucha

Jednostka: Instytut Zarządzania i Administracji E-mail: Krzysztof.Palucha@polsl.pl
Stanowisko: adiunkt Telefon: 503 89 00 24
Adres: ul. Krasińskiego 13 pok. 219, 40-019 Katowice WWW:
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
Zarządzanie produkcją, Przygotowanie produkcji, Procesy rozwoju nowego produktu, Logistyka produkcji, Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, Marketing przemysłowy, Zamówienia publiczne, Zarządzanie strategiczne, Elastyczne systemy produkcyjne.Production management, preparation of production, new product development processes, logistics of production, modern management concepts and methods, Industrial Marketing, Procurement, Strategic Management, Flexible Manufacturing Systems.
Języki komunikacjiLanguages of communication
Polski, RosyjskiPolish, Russian
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
Współpraca i doradztwo w zakresie uruchamiania produkcji nowego produktu, Wdrażanie nowoczesnych koncepcji, metod i technik zarządzania, Budowa strategii firmy, Produkt w strategiach firmy, Systemy logistyczne.Cooperation and consulting launch a new product, Implementation of modern concepts, methods and management techniques, building the company's strategy, product business strategies, logistics systems.
Informacje dodatkoweAdditional information
Udział w szeregu konferencji naukowych, krajowych i zagranicznych; Liczne publikacje z przedstawionej tematyki. Uczestnictwo w szeregu pracach badawczych i projektowych. Participated in several conferences, national and international; Numerous publications on the topics presented. Participation in a number of research and design work.
Słowa kluczoweDziedziny nauki
production management, modern management concepts and methods, processes, new product development, WCM World Class Manufacturing, Lean Concept Management, Lean Manufacturing, logistics, production, strategy of the company. 1.13 Nauki o zarządzaniu