dr hab. inż. Krzysztof Wodarski

Jednostka: Instytut Zarządzania i Administracji E-mail: krzysztof.wodarski@polsl.pl
Stanowisko: prof. nzw. w Pol. Śl. Telefon: 32 2777 365
Adres: Roosevelta 26-28, 41-800 Zabrze WWW:
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
Zarządzanie ryzykiem gospodarczym
Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji
Restrukturyzacja przedsiębiorstw
Zarządzanie projektami
Projektowanie kopalń węgla kamiennego
Management of business risk.
Economic efficiency evaluation of investment.
Restructuring of companies.
Project management.
Designing coal mines
Języki komunikacjiLanguages of communication
polskiPolish
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
Opracowanie programu restrukturyzacji przedsiębiorstwa
Opracowanie biznes planu
Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji w przedsiębiorstwie
Ocena ryzyka realizacji inwestycji w przedsiębiorstwie
Opracowanie systemu zarządzania projektami w przedsiębiorstwie
Wykonanie projektu koncepcyjnego budowy kopalni węgla kamiennego
Development of a restructuring program for a company
Business plan development.
Economic efficiency evaluation of a company’s investment.
Investment risk assessment in a company.
Development of a project management processes of a company.
Implementation of conceptual construction project of a coal mine.
Informacje dodatkoweAdditional information
Dorobek naukowo - badawczy obejmuje ponad 100 publikacji zamieszczonych w czasopismach naukowo - technicznych oraz 10 książek i monografii. Udział w realizacji sześciu projektów badawczych finansowanych przez KBN i MNiSW, w tym w trzech jako kierownik. Wykonawca licznych prac naukowo – badawczych na zlecenie przemysłu.
W latach 1996 – 1997 był członkiem Rady Wydziału Górnictwa i Geologii. Od 2002 roku jest członkiem Rady Wydziału Organizacji i Zarządzania. W latach 2008 – 2011 pełnił funkcję prodziekana ds. Ogólnych Wydziału Organizacji i Zarządzania. Od 2009 roku jest Zastępcą Dyrektora ds. Ogólnych w Instytucie Zarządzania i Administracji na Wydziale Organizacji i Zarządzania. Od 2010 roku pełni funkcję dyrektora Centrum Zarządzania Projektami Politechniki Śląskiej. Od 2012 roku jest członkiem Senatu Politechniki Śląskiej.
W 2002 roku został współlaureatem konkursu Prezydenta RP „Pracownia 2000”.
W latach 2002 - 2012 siedmiokrotnie otrzymał nagrodę Rektora Politechniki Śląskiej za osiągnięcia w dziedzinie naukowej, dydaktycznej oraz organizacyjnej. W 2004 roku otrzymał Brązowy Krzyż Zasługi. W 2011 roku został uhonorowany odznaką Zasłużonemu dla Politechniki Śląskiej.
W latach 1996 – 2002 pełnił funkcję sekretarza Sekcji Projektowania i Budownictwa Górniczego Górnictwa Komitetu Górnictwa. Od 2007 jest członkiem Sekcji Organizacji i Ekonomiki Górnictwa Komitetu Górnictwa PAN. Od 1999 roku jest członkiem komitetu redakcyjnego czasopisma KARBO. W latach 1998 – 1999 wchodził w skład Zespołu Ekspertów ds. Oceny Zdolności Produkcyjnych i Projektów Inwestycyjnych przy Państwowej Agencji Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego S.A. Jest członkiem Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
Academic achievement includes more than 100 articles published in scientific and technical journals as well as 10 books and monographs. Participation in the implementation of six research projects, including three as a project manager, funded by KBN and Polish Ministry of Science and Higher Education. Main contractor of numerous research study contracts for industry.

Between 1996 - 1997 he was a member of the Faculty of Mining and Geology Board. Since 2002 he is a member of the Faculty of Organisation and Management Board. Between 2008 - 2011 he served as a Deputy Dean of General Affairs at the Department of Organization and Management. Since 2009 he is a Deputy director of General Affairs of the Institute of Management and Administration at the Faculty of Organization and Management. Since 2010 he serves as a director of the Project Management Office of the Silesian University of Technology. Since 2012 he is also a member of the Senate of the Silesian University of Technology.

In 2002 he became an award co-winner at competition organized by the Polish President: „Pracownia 2000”.
Between 2002 - 2012 he was awarded seven times by Rector of the Silesian University of Technology for achievements in the field of research, didactic and organization. In 2004 he was awarded the Bronze Cross of Merit. In 2011 he was awarded the Medal of Merit of the Silesian University of Technology.

Between 1996 - 2002 he served as a Secretary of the Section of Coal Mining Design and Construction of the Committee on Mining.

Since 2007 he is a member of the Section of Coal Mining Economics and Organisation of the Committee on Mining of Polish Academy of Sciences. Since 1999 he is a member of the editorial board of KARBO periodical. Between 1998 - 1999 he was a part of the Team of Experts regarding the Production and Capacity Assessment of Investment Projects at the State Agency for Restructuring of Hard Coal Mining S.A.. He is a member of the Board of the Polish National Research and Development Centre.
Słowa kluczoweDziedziny nauki
program restrukturyzacji przedsiębiorstwa
biznes plan
ekonomiczna efektywność inwestycji w przedsiębiorstwie
ryzyko realizacji inwestycji w przedsiębiorstwie
system zarządzania projektami w przedsiębiorstwie
kopalnia węgla kamiennego
projektowanie
1.13 Nauki o zarządzaniu
5.19 Metody komputerowe w nauce
5.21 Górnictwo