doktor habilitowany Monika Odlanicka-Poczobutt

Jednostka: Instytut Zarządzania i Administracji E-mail: modlanicka@polsl.pl
Stanowisko: adiunkt Telefon:
Adres: Roosevelta 26, Zabrze WWW:
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
logistyka dystrybucji, systemy szybkiego reagowania, logistyczna obsługa klienta, podejście procesowe, koncepcja przedsiębiorstwa handlowego w łańcuchu dostaw, zarządzanie relacjami z dostawcami, strategie rozwoju dla przedsiębiorstw, business plan, struktury organizacyjne, nowoczesne techniki informacyjne, outsourcing usług logistycznych, sądownictwo powszechnedistribution logistics, quick response systems, logistics customer service, process approach, the concept of a trading company in the supply chain, supplier relationship management, enterprise development strategies, business plan, organizational structures, modern information technology, outsourcing of logistics services, the common judiciary

Zaplecze aparaturoweScientific and research equipment/apparatus in disposal
--
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski, angielski, rosyjskiPolish, English, Russian
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
zarządzanie projektem, analiza strategiczna przedsiębiorstwa, biznes plan, audyt logistyki, audyt działalności projektowej, szkolenia w zakresie wymienionych obszarów badawczych; dodatkowo: szkolenia z Autoprezentacji i komunikacji interpersonalnej, Etykiety i protokołu dyplomatycznegoproject management, strategic business analysis, business plan, logistics audit, audit of project activities, training in mentioned areas of research; plus: The training of self-presentation and interpersonal communication, Formality and diplomatic protocol
Patenty, zgłoszenia patentowe, wzory użytkoweEmbracing patents, trademarks, utility models etc.
--
Informacje dodatkoweAdditional information
Nagroda rektora za działalność organizacyjną w 2013 r
Medal Brązowy za długoletnią służbę, nr 388-2013-104

Członkostwo w Towarzystwie Naukowym Organizacji i Kierownictwa od 1999 roku (Udział z wyboru we władzach TNOiK – 2013)
Członkostwo w Polskim Towarzystwie Zarządzania i Inżynierii Produkcji od 2015 roku

60 publikacji (dostępne w pliku "Baza Dorobek")

 Kierownik Projektu POKL.08.02.01-24-019/08 „Aktywizacja społeczności akademickiej jako element realizacji Regionalnej Strategii innowacji” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (kwota dofinansowania 1 471 088,29), realizowany w latach 2009-2011;
 Współautorstwo pomysłu i udział w przygotowaniu merytorycznym i formalnym projektu „SWIFT” (Stypendia Wspomagające Innowacyjne Forum Technologii), realizowany w latach 2011-2013;

 Kierownik Projektu Rozwój sprzętowo – programowy platformy i lokalnej sieci dla wirtualnej infrastruktury informatycznej Biblioteki Głównej Politechniki Śląskiej w celu pozyskania, tworzenia i udostępniania zasobów naukowych, realizowany w latach 2010-2014;
 Kierownik Projektu „Budowa wirtualnej infrastruktury informatycznej dla regionalnej zintegrowanej naukowo-technicznej bazy wiedzy BAWINATECH w Gliwicach”, realizowany w latach 2013-2015;
Rector Award for organizational activities in 2013
Bronze medal for long service, No. 388-2013-104

Membership in the Society of Scientific Organization and Management since 1999 (Share of choice in the governing TNOiK - 2013)
Membership of the Polish Society of Management and Production Engineering from 2015

60 publications (available in the file "database achievements")

 Project Manager POKL.08.02.01-24-019 / 08 "Activation of the academic community as part of the Regional Innovation Strategy" within the Human Capital Operational Programme (grant amount 1 471 088.29), carried out in 2009-2011;
 Co-author of the idea and participate in the preparation of the substance and form of the "SWIFT" (Scholarships Supporting Innovative Technology Forum), carried out in 2011-2013;

 Project Manager "Development of hardware - software platforms and virtual local area network infrastructure for the Central Library of the University in order to acquire, create and share scientific resources", carried out in 2010-2014;
 Project Manager "Build a Virtual infrastructure for regional integrated scientific and technical knowledge base BAWINATECH in Gliwice", implemented in the years 2013-2015;
Słowa kluczoweDziedziny nauki
distribution logistics, quick response systems, logistics customer service, process approach, the concept of a trading company in the supply chain, supplier relationship management, enterprise development strategies, business plan, organizational structures, modern information technology, outsourcing of logistics services, the common judiciary 1.8 Prawo
1.10 Makro- i mikroekonomia
1.13 Nauki o zarządzaniu
5.9 Transport
5.16 Technologie informacyjne
5.17 Telekomunikacja