dr inż. Robert Konieczka

Jednostka: Katedra Technologii Lotniczych E-mail: robert.konieczka@polsl.pl
Stanowisko: starszy wykładowca Telefon: 502101355
Adres: ul. Krasińskiego 13 (pok. 410), 40-019 Katowice WWW: http://www.rkonieczka.pl
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
Mechanika lotu i budowa śmigłowców; eksploatacja, obsługi i diagnostyka statków powietrznych; niezawodność statków powietrznych; zagrożenia ekologiczne statków powietrznych; badanie funkcjonalności statków powietrznych i systemów lotniczych; badanie incydentów i wypadków lotniczych; profilaktyka i kształtowanie bezpieczeństwa lotów.Flight mechanics and helicopter construction; aircraft maintenance, service and diagnostics; aircraft reliability; aircraft ecological threats; aircraft and aeronautical systems functionality research; air accidents and incidents research; flight security – shaping and preventive treatment.
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski
rosyjski
angielski (podstawowy)
Polish
Russian
English (basic)
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
badanie wypadków i incydentów lotniczych statków powietrznych,
analiza przestrzegania przepisów lotniczych,
ekspertyzy techniczne sprzętu lotniczego,
diagnostyka i analiza przyczyn niesprawności
ekspertyzy funkcjonalne sprzętu lotniczego.
research on aircraft accidents and incidents
analysis of observing aeronautical regulations
aeronautical equipment technical reports
diagnostics and analysis of unserviceability causes
functional reports on aeronautical equipment
Informacje dodatkoweAdditional information
Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie badania niesprawności, incydentów i wypadków lotniczych. Ekspert Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Od 2003 roku Biegły Sądowy przy Sądzie Okręgowym w Warszawie i Krakowie. Autor wielu publikacji z zakresu eksploatacji i niezawodności statków powietrznych oraz wystąpień na konferencjach naukowych. Wybrane publikacje:
1. Wpływ cech konstrukcyjnych śmigłowców oraz warunków ich eksploatacji na hałas emitowany we wnętrzu statku powietrznego i jego otoczeniu. Mechanika w lotnictwie. ML-XV 2012. Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Mechaniki Stosowanej. Warszawa 2012. Współautor: prof. Pol. Śl. dr hab. inż. Bogusław Łazarz, dr inż. Jarosław Kozuba.
2. Dominujący wpływ czynnika ludzkiego na bezpieczeństwo wykonywania lotów. Biuletyn Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej. Koszalin 1/2010. Współautor- mgr. inż. Paweł Żurek.
3. Wykorzystanie wskaźnika odpowiedniości w kompleksowej ocenie statku powietrznego. Prace Instytutu Lotnictwa 168-169. Warszawa, 2002.
4. Określenie kosztów eksploatacji statków powietrznych. V Międzynarodowa Konferencja Perspektywy i Rozwój Systemów Ratownictwa Bezpieczeństwa i Obronności w XXI wieku. Gdynia 2005. Współautor- prof. dr hab. inż. Jan Borgoń.
5. Modelowy śmigłowiec do wykonywania zadań w ochronie granicy państwowej nad lądem. Prace Instytutu Lotnictwa. Warszawa, 2008. Współautor- prof. dr hab. inż. Jan Borgoń, mgr inż. Zygmunt Stankiewicz.
6. Ogólne kryteria oceny przydatności śmigłowców do realizacji zadań dźwigowych i specjalnych oraz podstawowe zasady ich wykonania. Prace Instytutu Lotnictwa 165-166. Warszawa, 2001.
7. Kryteria oceny śmigłowców lotnictwa ogólnego. Prace Instytutu Lotnictwa 162-163. Warszawa, 2000.
8. Modelowe charakterystyki misji lotnictwa ogólnego w świetle wymagań eksploatacyjnych statku powietrznego. Prace Instytutu Lotnictwa 162-163. Warszawa, 2000.
9. Podstawowe kryteria oceny samolotu lotnictwa ogólnego stosowane przez użytkownika. IV konferencja metody i technika badań statków powietrznych w locie. Mrągowo, czerwiec 2000. Współautor- prof. dr hab. inż. Jan Borgoń.
Many years' experience in researching aircraft unserviceability causes, accidents and incidents. An expert of Committee for Investigation of National Aviation Accidents. Since 2003, a Court Expert at the Regional Court in Warsaw and Cracow. An author of many publications on aircraft use reliability and lectures during scientific conferences. Chosen works are as follows:

1. The influence of helicopter construction features and use conditions on aircraft internal noise and in its surroundings. Mechanics in aviation. ML-XV 2012. Polish Association of Theoretical and Applied Mechanics Publishing House. Warsaw 2012. Co-authors: prof. Bogusław Łazarz, prof. Jarosław Kozuba.
2. Dominant influence of human factor in flight security. Coast Guard Training Centre bulletin. Koszalin 1/2010. Co-author: Paweł Żurek.
3. Using correspondence index in aircraft operation. The Institute of Aviation 168-169. Warsaw 2002.
4. Defining aircraft costs of use. V International Conference Perspectives and Development of Rescue, Security and Defence Systems in 21st Century. Gdynia 2005. Co-author prof. Jan Borgoń.
5. Perfect helicopter for inland coast guard. The Institute of Aviation. Warsaw 2008. co-authors: prof. Jan Borgoń, Zygmunt Stankiewicz.
6. General criteria for helicopter usability in carrying and special tasks. General principles of construction. The Institute of Aviation 165-166. Warsaw 2001.
7. Helicopter evaluation criteria for general aviation. The Institute of Aviation 162-163. Warsaw 2000.
8. Mission characteristics for general aviation in view of aircraft operational requirements. The Institute of Aviation 162-163. Warsaw 2000.
9. Basic aircraft evaluation criteria in general aviation applied by user. IV conference aircraft research methods and techniques during flight. Mrągowo, June 2000. Co-author: prof. Jan Borgoń.
Słowa kluczoweDziedziny nauki
eksploatacja statków powietrznych,
obsługi i diagnostyka statków powietrznych,
niezawodność statków powietrznych,
funkcjonalność statków powietrznych,
systemy lotnicze,
wypadki lotnicze,
incydenty lotnicze,
bezpieczeństwo lotów,
budowa statków powietrznych.
5.1 Mechanika
5.2 Konstrukcja maszyn
5.4 Eksploatacja maszyn
5.9 Transport