dr inż. Natalia Piotrowska

Jednostka: Zakład Zastosowań Radioizotopów E-mail: npiotrowska@polsl.pl
Stanowisko: adiunkt Telefon: +48322372663
Adres: Krzywoustego 2, 44-100 Gliwice WWW: http://www.carbon14.pl
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
1) Datowanie radiowęglowe dla potrzeb badań paleoklimatycznych, rekonstrukcji działalności człowieka, archeologii. Kalibracja dat radiowęglowych, konstrukcja bezwzględnych skal czasu dla różnych archiwów. Zmiany składu izotopowego węgla i tlenu w osadach węglanowych jako źródło informacji o zmianach środowiska w przeszłości. Problematyka korelacji lokalnych i globalnych zapisów paleoklimatycznych na skalach czasowych.

2) Metodyka preparatyki różnego rodzaju próbek geologicznych i archeologicznych do datowania radiowęglowego przy użyciu techniki AMS. Problematyka datowania różnych frakcji próbek i reprezentatywności otrzymanych wyników. Konstrukcja, eksploatacja i konserwacja aparatury próżniowej.
1) Radiocarbon dating for palaeoclimatic studies, human activity reconstructions, archaeology. Calibration of radiocarbon dates, construction of absolute timescales for various archives. Changes of carbon and oxygen isotope composition as a source of information about past environmental changes. Problems of correlations of local and global records on the calendar timescales.

2) Methodology of preparation of various geological and archaeological samples for AMS radiocarbon dating. Problems of multi-fraction dating of samples and accuracy of the obtained results. Construction, exploitation and maintenance of vacuum lines.
Zaplecze aparaturoweScientific and research equipment/apparatus in disposal
Laboratorium Radiowęglowe AMSRadiocarbon Laboratory AMS
Języki komunikacjiLanguages of communication
Angielski - znajomość płynna
Niemiecki - znajomość podstawowa
English - fluent knowledge
German - basic knowledge
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
Monitorowanie i rekonstrukcja emisji CO2 ze spalania paliw kopalnych.
Określenie zawartości frakcji biodegradowalnej w odpadach.
Określanie wieku wód podziemnych.
Kontrola metody produkcji i jakości produktów spożywczych, (np. octu i alkoholi).
Określanie zawartości biopaliwa w paliwie.
Analiza materiałów biomedycznych i farmaceutyków.
Monitoring and re construction of CO2 emission from fossil fuel combustion,
Determination of biodegradable fraction in waste.
Determination of underground water age.
Control of the method of production and quality of food (vinegar and alcohol).
Determiantion of biofuel content.
Analysis of biomedical and pharmaceutical materials.
Informacje dodatkoweAdditional information
Piotrowska N., De Vleeschouwer F., Sikorski J., Pawlyta J., Fagel N., Le Roux G., Pazdur A., 2010. Intercomparison of radiocarbon bomb pulse and 210Pb age models. A study in a peat bog core from North Poland. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B, 268,7-8 (2010) 1163-1166.

Rakowski A. Z. Nakamura T., Pazdur A., Gutierrez Villanueva J. L., Piotrowska N., Charo M. E., 2010. Radiocarbon concentration in modern atmosphere and biosphere. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B , 268(7-8) (2010) 1110-1112.

De Vleeschouwer F., Fagel N., Cheburkin A., Pazdur A., Sikorski J., Mattielli N., Renson V., Fialkiewicz B., Piotrowska N., Le Roux G., 2009. Anthropogenic impacts in North Poland over the last 1300 years — A record of Pb, Zn, Cu, Ni and S in an ombrotrophic peat bog. Science of the Total Environment 407 (2009) 5674–5684

De Vleeschouwer F., Piotrowska N., Sikorski J., Pawlyta J., Cheburkin A., Le Roux G., Lamentowicz M., Fagel N., Mauquoy D., 2009. Multiproxy evidence of ‘Little Ice Age’ palaeoenvironmental changes in a peat bog from northern Poland. The Holocene 19,4 (2009) pp. 625–637

Mazurowski R.F., Michczyńska D.J., Pazdur A., Piotrowska N., 2009. Chronology of the Early Pre-Pottery Neolithic Settlement Tell Qaramel, Northern Syria, in the Light of Radiocarbon Dating. Radiocarbon 51(2) (2009) 771-781

Piotrowska N., 2009. Chronologia bezwzględna osadów Jeziora Wigry na podstawie datowania radiowęglowego. [w] Rutkowski, L. Krzysztofiak (red.) Jezioro Wigry. Historia jeziora w świetle badań geologicznych i paleoekologicznych. Suwałki: Stowarzyszenie ,,Człowiek i Przyroda”, 2009. ISBN 978-83-60115-25-1, str. 144-156.

Piotrowska N., Hałas S. 2009. Zmiany składu izotopowego węgla i tlenu w jeziorze Wigry jako źródło informacji paleoklimatycznych. [w] Rutkowski, L. Krzysztofiak (red.) Jezioro Wigry. Historia jeziora w świetle badań geologicznych i paleoekologicznych. Suwałki: Stowarzyszenie ,,Człowiek i Przyroda”, 2009. ISBN 978-83-60115-25-1, str. 157-167.

Piotrowska N., Kupryjanowicz M., Rutkowski J., Krzysztofiak L. 2009. Podsumowanie (Główne etapy postglacjalnej ewolucji jeziora Wigry). [w] Rutkowski, L. Krzysztofiak (red.) Jezioro Wigry. Historia jeziora w świetle badań geologicznych i paleoekologicznych. Suwałki: Stowarzyszenie ,,Człowiek i Przyroda”, 2009. ISBN 978-83-60115-25-1, str. 257-267.

Lamentowicz M., Milecka K., Gałka M., Cedro A., Pawlyta J., Piotrowska N., Lamentowicz Ł. and van der Knaap, W. O., 2008. Climate- and human-induced hydrological change since AD 800 in an ombrotrophic mire in Pomerania (N Poland) tracked by testate amoebae, macro-fossils, pollen, and tree-rings of pine. Boreas 38(2), 214 - 229.

Piotrowska Natalia, Hajdas Irka, Bonani Georges, 2007. Construction of the calendar time scale for Lake Wigry (NE Poland) sediments on the basis of radiocarbon dating. Radiocarbon 49(2), 1133-1143.

Pazdur Anna, Nakamura Toshio, Pawełczyk Sławomira, Pawlyta Jacek, Piotrowska Natalia, Rakowski Andrzej, Sensuła Barbara, Szczepanek Małgorzata, 2007. Carbon isotopes in tree rings: climate and the Suess effect interferences in the last 400 years. Radiocarbon 49(2), 775-788.

Sensuła B., Böttger T., Pazdur A., Piotrowska N. and Wagner R., 2006. Carbon and oxygen isotope composition of organic matter and carbonates in recent lacustrine sediments. Geochronometria 25: 77-94.

Xavier Boës, Natalia Piotrowska, Nathalie Fagel, 2005: High-resolution diatom/clay record in Lake Baikal from grey-scale, and magnetic susceptibility over Termination I. Global and Planetary Change 46(1-4): 299-313.

Natalia Piotrowska, Irka Hajdas 2005: Kalendarzowa skala czasu dla osadów jeziornych Zatoki Słupiańskiej (Jezioro Wigry) na podstawie datowania radiowęglowego. Prace komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU, Tom III, 193-197.

Piotrowska Natalia 2005. Zmiany składu izotopowego węgla w osadach jeziornych dla potrzeb badań środowiska w przeszłości. Praca doktorska, Politechnika Śląska w Gliwicach.

Natalia Piotrowska, Małgorzata Szczepanek, Anna Pazdur, Wiesław Zajadacz, 2004: RoS – a new database system in the Gliwice Radiocarbon Laboratory. Geochronometria 23: 51-57.

Jacek Pawlyta, Anna Pazdur, Jacek Rutkowski, Katarzyna Król, Natalia Piotrowska, Grzegorz Poręba, Małgorzata Szczepanek, Jarosław Sikorski, Stanisław Hałas, 2004: Isotopic investigations of uppermost sediments from Lake Wigry (NE Poland) and its environment. Geochronometria 23: 71-78.

Jacek Pawlyta, Natalia Piotrowska, 2004: Wstępne wyniki badań radiowęglowych najmłodszych osadów z Jeziora Wigry oraz jego otoczenia. Prace komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU, Tom II, 65-69.

Natalia Piotrowska, Andrzej Bluszcz, Dieter Demske, Wojciech Granoszewski, Georg Heumann, 2003: Extraction and AMS radiocarbon dating of pollen from Lake Baikal sediments. Radiocarbon 46(2): 181-187.

Natalia Piotrowska, Tomasz Goslar, 2002: Preparation of bone samples in the Gliwice Radiocarbon Laboratory for AMS radiocarbon dating. Isotopes in Environmental and Health Studies 38(4): 267 - 275.

Anna Pazdur, Radosław Dobrowolski, Manmohan Mohanti, Natalia Piotrowska, Srikanta Das, 2001: Radiocarbon time scale for deposition of the holocene calcareous tufaceous sediments from Poland and India (Orissa). Geochronometria 21: 85-96.

Anna Pazdur, Radosław Dobrowolski, Manmohan Mohanti, Natalia Piotrowska, Srikanta Das, 2001: δ13C and δ18O time record and palaeoclimatic implications of the holocene calcareous tufaceous sediments from southern Poland and India (Orissa). Geochronometria 21: 97-108.

Nagrody:
Zespołowa nagroda Rektora Politechniki Śląskiej (stopnia II) za osiągnięcia w dziedzinie naukowej za rok 2007.
Zespołowa Nagroda Rektora Politechniki Śląskiej (stopnia II) za osiągnięcia w dziedzinie naukowej za rok 2006.
Zespołowa Nagroda Rektora Rektora Politechniki Śląskiej (stopnia I) za osiągnięcia w dziedzinie naukowej za rok 2005.
Piotrowska N., De Vleeschouwer F., Sikorski J., Pawlyta J., Fagel N., Le Roux G., Pazdur A., 2010. Intercomparison of radiocarbon bomb pulse and 210Pb age models. A study in a peat bog core from North Poland. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B, 268,7-8 (2010) 1163-1166.

Rakowski A. Z. Nakamura T., Pazdur A., Gutierrez Villanueva J. L., Piotrowska N., Charo M. E., 2010. Radiocarbon concentration in modern atmosphere and biosphere. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B , 268(7-8) (2010) 1110-1112.

De Vleeschouwer F., Fagel N., Cheburkin A., Pazdur A., Sikorski J., Mattielli N., Renson V., Fialkiewicz B., Piotrowska N., Le Roux G., 2009. Anthropogenic impacts in North Poland over the last 1300 years — A record of Pb, Zn, Cu, Ni and S in an ombrotrophic peat bog. Science of the Total Environment 407 (2009) 5674–5684

De Vleeschouwer F., Piotrowska N., Sikorski J., Pawlyta J., Cheburkin A., Le Roux G., Lamentowicz M., Fagel N., Mauquoy D., 2009. Multiproxy evidence of ‘Little Ice Age’ palaeoenvironmental changes in a peat bog from northern Poland. The Holocene 19,4 (2009) pp. 625–637

Mazurowski R.F., Michczyńska D.J., Pazdur A., Piotrowska N., 2009. Chronology of the Early Pre-Pottery Neolithic Settlement Tell Qaramel, Northern Syria, in the Light of Radiocarbon Dating. Radiocarbon 51(2) (2009) 771-781

Piotrowska N., 2009. Chronologia bezwzględna osadów Jeziora Wigry na podstawie datowania radiowęglowego. [w] Rutkowski, L. Krzysztofiak (red.) Jezioro Wigry. Historia jeziora w świetle badań geologicznych i paleoekologicznych. Suwałki: Stowarzyszenie ,,Człowiek i Przyroda”, 2009. ISBN 978-83-60115-25-1, str. 144-156.

Piotrowska N., Hałas S. 2009. Zmiany składu izotopowego węgla i tlenu w jeziorze Wigry jako źródło informacji paleoklimatycznych. [w] Rutkowski, L. Krzysztofiak (red.) Jezioro Wigry. Historia jeziora w świetle badań geologicznych i paleoekologicznych. Suwałki: Stowarzyszenie ,,Człowiek i Przyroda”, 2009. ISBN 978-83-60115-25-1, str. 157-167.

Piotrowska N., Kupryjanowicz M., Rutkowski J., Krzysztofiak L. 2009. Podsumowanie (Główne etapy postglacjalnej ewolucji jeziora Wigry). [w] Rutkowski, L. Krzysztofiak (red.) Jezioro Wigry. Historia jeziora w świetle badań geologicznych i paleoekologicznych. Suwałki: Stowarzyszenie ,,Człowiek i Przyroda”, 2009. ISBN 978-83-60115-25-1, str. 257-267.

Lamentowicz M., Milecka K., Gałka M., Cedro A., Pawlyta J., Piotrowska N., Lamentowicz Ł. and van der Knaap, W. O., 2008. Climate- and human-induced hydrological change since AD 800 in an ombrotrophic mire in Pomerania (N Poland) tracked by testate amoebae, macro-fossils, pollen, and tree-rings of pine. Boreas 38(2), 214 - 229.

Piotrowska Natalia, Hajdas Irka, Bonani Georges, 2007. Construction of the calendar time scale for Lake Wigry (NE Poland) sediments on the basis of radiocarbon dating. Radiocarbon 49(2), 1133-1143.

Pazdur Anna, Nakamura Toshio, Pawełczyk Sławomira, Pawlyta Jacek, Piotrowska Natalia, Rakowski Andrzej, Sensuła Barbara, Szczepanek Małgorzata, 2007. Carbon isotopes in tree rings: climate and the Suess effect interferences in the last 400 years. Radiocarbon 49(2), 775-788.

Sensuła B., Böttger T., Pazdur A., Piotrowska N. and Wagner R., 2006. Carbon and oxygen isotope composition of organic matter and carbonates in recent lacustrine sediments. Geochronometria 25: 77-94.

Xavier Boës, Natalia Piotrowska, Nathalie Fagel, 2005: High-resolution diatom/clay record in Lake Baikal from grey-scale, and magnetic susceptibility over Termination I. Global and Planetary Change 46(1-4): 299-313.

Natalia Piotrowska, Irka Hajdas 2005: Kalendarzowa skala czasu dla osadów jeziornych Zatoki Słupiańskiej (Jezioro Wigry) na podstawie datowania radiowęglowego. Prace komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU, Tom III, 193-197.

Piotrowska Natalia 2005. Zmiany składu izotopowego węgla w osadach jeziornych dla potrzeb badań środowiska w przeszłości. Praca doktorska, Politechnika Śląska w Gliwicach.

Natalia Piotrowska, Małgorzata Szczepanek, Anna Pazdur, Wiesław Zajadacz, 2004: RoS – a new database system in the Gliwice Radiocarbon Laboratory. Geochronometria 23: 51-57.

Jacek Pawlyta, Anna Pazdur, Jacek Rutkowski, Katarzyna Król, Natalia Piotrowska, Grzegorz Poręba, Małgorzata Szczepanek, Jarosław Sikorski, Stanisław Hałas, 2004: Isotopic investigations of uppermost sediments from Lake Wigry (NE Poland) and its environment. Geochronometria 23: 71-78.

Jacek Pawlyta, Natalia Piotrowska, 2004: Wstępne wyniki badań radiowęglowych najmłodszych osadów z Jeziora Wigry oraz jego otoczenia. Prace komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU, Tom II, 65-69.

Natalia Piotrowska, Andrzej Bluszcz, Dieter Demske, Wojciech Granoszewski, Georg Heumann, 2003: Extraction and AMS radiocarbon dating of pollen from Lake Baikal sediments. Radiocarbon 46(2): 181-187.

Natalia Piotrowska, Tomasz Goslar, 2002: Preparation of bone samples in the Gliwice Radiocarbon Laboratory for AMS radiocarbon dating. Isotopes in Environmental and Health Studies 38(4): 267 - 275.

Anna Pazdur, Radosław Dobrowolski, Manmohan Mohanti, Natalia Piotrowska, Srikanta Das, 2001: Radiocarbon time scale for deposition of the holocene calcareous tufaceous sediments from Poland and India (Orissa). Geochronometria 21: 85-96.

Anna Pazdur, Radosław Dobrowolski, Manmohan Mohanti, Natalia Piotrowska, Srikanta Das, 2001: δ13C and δ18O time record and palaeoclimatic implications of the holocene calcareous tufaceous sediments from southern Poland and India (Orissa). Geochronometria 21: 97-108.

Awards:
Team Award of The Rector of Silesian University of Technology (2nd degree) for scientific achievements in year 2007.
Team Award of The Rector of Silesian University of Technology (2nd degree) for scientific achievements in year 2006.
Team Award of The Rector of Silesian University of Technology (1st degree) for scientific achievements in year 2005.
Słowa kluczoweDziedziny nauki
radiowęgiel, izotopy stabilne, emisja CO2, zmiany klimatu, radiocarbon, stable isotopes, CO2 emission, climate change 2.2 Fizyka
3.5.1 Globalne, regionalne i lokalne zmiany środowiska przyrodniczego
3.6.1 Geochemia
3.6.11 Klimatologia
3.6.14 Paleogeografia
3.7.4 Geologia