Kryteria wyszukiwania

Imię:    Nazwisko:    Wydział:
Dziedzina nauki:
Słowa kluczowe:     zobacz wszystkich

Słowo wstępne

Witamy w bazie danych obszarów zainteresowań badawczych pracowników Politechniki Śląskiej!

Niniejsza baza danych gromadzi i umożliwia wyszukiwanie informacji o pracownikach naukowych Uczelni oraz obsługiwanej przez nich specjalistycznej aparaturze badawczej. Jej celem jest ułatwienie kontaktu z osobami i podmiotami zainteresowanymi wykorzystaniem potencjału naukowego Uczelni, a w szczególności:

  • zleceniodawcami prac naukowo-badawczych i usługowo-badawczych z przemysłu,
  • potencjalnymi partnerami w projektach badawczych, rozwojowych i innych,
  • instytucjami zainteresowanymi podejmowaniem wspólnych przedsięwzięć badawczych.

Korzystanie z bazy jest bezpłatne.

Zobacz profil eksperta

Instytut Fizyki - Centrum Naukowo-Dydaktyczne
Zakład Fizyki Ciała Stałego
Obszar zainteresowań badawczych
1. Wyznaczanie przerwy energetycznej oraz charakterystyk widmowych współczynników odbicia i transmisji optycznej,
2. Wyznaczanie anizotropii optycznej różnych materiałów,
3. Wyznaczanie temperaturowej zależności parametrów optycznych półprzewodników,
4. Spektroskopia odbicia dyfuzyjnego w badaniach zoli, żeli, nanokrystalitów i proszków,
5. Badanie struktury energetycznej półprzewodników metodą spektroskopii fotoodbiciowej,
6. Badanie właściwości fotoelektrycznych...
Dziedziny nauki
Fizyka
Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa

ŻYCZYMY EFEKTYWNEGO UŻYTKOWANIA I ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY Z POLITECHNIKĄ ŚLĄSKĄ!